N News

ม.อ.ปัตตานี เตรียมจัดกิจกรรม MACCaB2023 ดนตรี ศิลปะ อาหาร กาแฟ และหนังสือ "Music Art Craft Coffee and Books #1" สุดชิวสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้กับนักศึกษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

               อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวในรายการที่นี่ ม.อ. ทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า โครงการดนตรี ศิลปะ อาหาร กาแฟ และหนังสือ Music Art Craft Coffee and Books (MACCaB) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมโดยมุ่งส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษาที่มีทักษะทางด้านคนและสังคมที่สามารถบูรณาการกันได้ทั้งจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างสมดุลเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนผ่านกรอบแนวคิด PSU Smart Student ซึ่งประกอบด้วย 5Hs ได้แก่ Smart Head, Smart Heart, Smart Hands, Smart Health, และSmart Habit ขณะเดียวกันต้องมีความสอดคล้องกับหลักการทำกิจกรรม 100 ชั่วโมง หรือ PSU Blue Spirit Model อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อสร้างความเป็น PSU System ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังอ่านหนังสือ, ห้องข่าว และ ข้อความ

               อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังได้ร่วมกับ PSU Bazaar ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการต่อยอดสู่วิทยาเขต สร้างความเป็น PSU System ของสงขลานครินทร์ จึงมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทรรศน์ใหม่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รู้จักเรียนรู้วิถีชีวิต รู้จักตนเอง สามารถเตรียมตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมันใหม่ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อจัดกิจกรรม Music Art Craft Coffee and Books

ไม่มีคำอธิบาย

               สำหรับการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดง Patanista Fashion Show กิจกรรมWorkshop coffee Cupping กับการรู้จักกาแฟ” การแสดง Cover Dance กิจกรรมเสวนากาแฟ หัวข้อ “ทิศทางกาแฟในปัตตานี” กิจกรรมเสวนาหนังสือ หัวข้อ “หนังสือเปลี่ยนเมืองปัตตานี” และการแสดงอนาซีด DAI Voice เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหาร กว่า 90 ร้านค้า

            จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี ศิลปะ อาหาร กาแฟ และหนังสือ Music Art Craft Coffee and Books (MACCaB) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามข้างเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ไม่มีคำอธิบาย

เสาวณีย์ ดาโอะ รายงาน

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com