ข่าวเด่นประจำวัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ"ครอบครัวของฉัน สวรรค์ของฉันกับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

         ไม่มีคำอธิบาย

            เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้แทนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคาดการมีกลุ่มเป้าหมาย คาดว่าจะมีสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1หมื่นคน

 

 

ไม่มีคำอธิบาย

           นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า วันพบปะมุสลีมะห์ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ"ครอบครัวของฉัน สวรรค์ของฉันกับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ ปัตตานีบาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีมุสลิมนำองค์ความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ และถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายและบุคคลในครอบครัว ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สตรีมุสลิมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรี ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมมีบทบาทในการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสร้างสังคมให้สงบสุข รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน

ไม่มีคำอธิบาย

        นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สตรี หรือมุสลีมะห์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันสตรีพยายามที่จะยกระดับเรื่องสิทธิ และความเสมอภาคเพื่อแสดงออกถึงบทบาทและศักยภาพของสตรี โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง และเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเจริญให้กับสังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้การพัฒนาสตรี เริ่มจากสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรกของสังคมสตรีในบทบาทมารดาที่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งในชุมชนและสังคมต่อไป

   ไม่มีคำอธิบาย

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยาย เสวนา จากวิทยากรในประเทศ และต่างประเทศ Talk Show ปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมชาบาบ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

 

 ภาพ/ข่าว เสาวณีย์ ดาโอะ

 

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com